Цели

Фондация "Български спорт"

Фондация “Български спорт” /ФБС/ е най-голямата  спортна неправи телствена организация в страната, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя е създадена през 1991 г. и работи  в обществена полза за подпомагане развитието на българския спорт.  Нейни основни приоритети са: подпомагане на заболели спортисти и треньори, развитие на спорта в домове за сираци и за деца с физически увреждания,  стимулиране на най-изтъкнатите български спортисти, утвърждаване принципите на феър плей в спортния живот, квалификация на спортните кадри, спортни анализи и прогнози, издателска дейност, стипендии за най-перспективни млади спортни таланти и т.н.

ФБС се ръководи от Съвет на дарителите, който се събира най-малко един път годишно. От своя страна Съветът избира Управителен съвет /11 души/ и Надзорен съвет /3 души/ с мандати от по 4 години. Председателят на ФБС е председател и на Управителния съвет.

Фондацията осъществява своята дейност в постоянно партньорство с Министерството за физическото възпитание и спорта, Националната спотна академия, Българския олимпийски комитет, националните спортни федерации и други държавни, обществени и частни структури.
В  края на всяка година фондация “Български спорт” връчва традиционните си награди “Спортен Икар” за най-добър спортист и спортистка  за годината, за най-перспективен млад спортист, за шампионско дълолетие, за най-впечатляващи постижения и за отбор на годината. Чрез “Спортен Икар” се отдава дължимото морално признание и се изразява благодарността и уважението на обществеността към българските спортисти, постигнали резултати на най-високо световно ниво. Наградите се посрещат с голям интерес от цялата общественост, от спортните структури и от  медиите и вече са утвърдени като важно събитие в спортния живот на страната.През 1997 г. в рамките на ФБС е създаден  Съвет за феър плей , който е  член на Европейското движение за феър плей.  Съветът връчва  награди за феър плей на български спортисти, треньори, дейци и спортни журналисти. От 2003 г. фондацията отпуска стипендии на талантливи млади спортисти по предложение на спортните федерации.

Ежегодно фондация “Български спорт” отпуска финансови средства за подпомагане лечението на заболели спортисти, треньори и спортни деятели. Тази дейност се извършва координирано с Минис-терството  и националните спортни федерации. Съобразно възможностите си, фондацията участва като съорганизатор в провеждането на различни спортни прояви в страната.